Convenio de aplicación a un conductor de transporte de mercancías